top>

@@@@@@@@@@@@@@@CURRCURLUM VITAE

@@@@@@@@@@@@@@@@SUZUKI Sadami

1. Personal@Data

      Name:              SUZUKI Sadami

      Home Address:  1-5-2 Sanshity-katsurazaka-royal no.2 ~~~,

Ooe-Kitakutsukake, Nishikyo-ku, Kyoto,

Japan, 610-1101

     Office Address:  International Research Center for 

Japanese Studies,

3-2 Goryō, Ōeyama-Cho, Nishikyo-ku, 

Kyoto, Japan 610-1192

(Tel: 075-335-2100 Fax: 075-335-2090)

      Date of Birth:   22 September 1947

      Place of Birth:  Yamaguchi-shi, Yamaguchi, Japan

      Sex:        @@  @Male

      Marital Status:  Married (with three children)

      Citizenship:     Japanese

2. Present@Appointment       

      From 1 April 2013, professor emeritus of International 

Research Center for Japanese Studies & The Graduate 

University for Advanced Studies (Japan)

3. Education

      BA in French Literature, Tokyo University, 1972

      PhD, the Graduate University for Advanced Studies (Japan), 1997

4. Academic@Career^Institutional  Affiliation

      1985-87   Lecturer, Toyo University

      1988-89   Associate Professor, Toyo University

        1989-96   Associate Professor, International Research Center for

                         Japanese Studies

1996,Oct- Professor of International Research Center for Japanese

Studies

     1997-98   Chair of PhD Program: International Japanese Studies,

The Graduate School for Advanced Studies

2000-02  Acting Vice President of International Research 
Center for
Japanese Studies

      2003-2005, Chair of Cultural & Social Science Dep.,

The Graduate School for Advanced Studies

@@   2005-2006 Special Assistant of the PresidentThe Graduate School 

for Advanced Studies

      2008-2009 Director of Library and Research Information Dep. Of

                      International Research Center for Japanese Studies

 

      2014        Specially appointed professor of Qinghua University

      2016-       Visiting professor of Inner Mongolia University

                      Visiting professor of Jilin University

      2016,Feb  Visiting professor of JNU, India

5. Other  Teaching  Experience

          1982-85 Musashino Bijuthu University

          1994-98 Graduate School, Kinki University

6. Courses  Taught

          History of Japanese Literature and Culture,

especially Modern and Contemporary

7. Courses  Taught,  continue;

          Comparative Study on Modern Literature and Culture (Graduate)

          Literature Survey in Modern Japanese Studies (Graduate)

        History of Japanese Literature and Culture (Graduate)

8. Publications

BOOKS (Author & Editor, In Japanese):

        Teneisuru  Tamashii-KAJII Motojoro (A Transference of the Spirit: 

KAJII Motojoro) Shakaishiso-sha, Tokyo, 1977

          Ari (Ants) (novels) Tojusha, Tokyo, 1981

          Nihon Bungaku Album-KAJII Motojoro (Literary Album of KAJII 

Motojoro) (Editor and critical biography), Shinchosha, Tokyo,

1981

          Kodama (Echoes) (novel) Kawadeshobo-shinsha, Tokyo, 1985

I Iidashikanete (Im not Willingly to Say) (novels) Sakuhinsha, 
Tokyo, 1986

Nihon
 Bungeishi-Hyogen no Nagare (History of Japanese

Literature-Current of Expression) 8vols (Chief-editor) 

Kawadeshobo shinsha, Tokyo, 1986-2005

          Ningen no Reido moshikuwa Hyogen no Datsu-kindai (Zero-degree 

of Human Being, or the Escape from Modern Expression) (Critics) 

Kawadeshobo-shinsha, Tokyo, 1987

          Modan Toshi Bungaku (Anthology of Modern City Literature)

10vols (Coeditor) Heibonsha, Tokyo, 1988-89

        Syowa-Bungaku no tameni-Fiction no Ryoryaku (For the

Literature of gShowa" Age: The Expansion of Fiction) (Critics), 

Shichosha, Tokyo, 1989

        Ishikawa Jun Zenshu (The Work of ISHIKAWA Jun) 19vols, (Coeditor) 

Chikumashobo, Tokyo, 1989-92

        Modan Toshi no Hyogen-JikoEGensoEJosei (Expression of Modern City;

Self, llusion, Woman) Hakuji-sha, Kyoto, 1992

        Gendai Nihon Bungaku no Shiso-Kaitai to Saihen no Sutoratejii 

(The Ideology of Contemporary Japanese Literarature; 

Thought-Strategies of Deconstruction and

Rewriting), Gogatsushobo, Tokyo, 1992

        Nakamura Shin-ichiro Shosetsu Shusei (The Novels of 

NAKAMURA Shinfichiro)13vols (Coeditor), 

Shinchosha, Tokyo, 1992-93

        Nihon Bungaku Album-EDOGAWA Ranpo (Literary Album of 

EDOGAWA Ranpo) (Editor and critical biography) Shinchosha, 

Tokyo, 1993

        Nihon no gBungaku" wo Kangaeru ( A Few Key Concepts in Modern

 Japanese Literature) Kadokawashoten, Tokyo, 1994

        Nihon Bungaku Album-ISHIKAWA Jun (Literary Album of

 ISHIKAWA Jun) (Editor and critical biography) Shinchosha, Tokyo, 

1995

        Taisho-Seimeishugi to Gendai (Taisho-Life-centrism and Today) 

(editor and author) Kawadeshobo-shinsha, Tokyo, 1995

        Seimei de Yomu Nihon Kindai (Rereading Modern Japan from

the point of view of gLife"; Birth and Development of Taisho

 Life-centrism) Nihonhōso-suppankyokai, Tokyo,1996

        KajiiI Motojiro-Hyogensuru Tamashii (KAJII Motojiro-a Spirit of 

Expression) Shincho-sha, 1996

        Nihon no gBungakuh Gainen (The Concept of gLiteratureh

in Japan) Sakuhinsha,Tokyo, 1998

        Zasshi gTaiyoh to Kokuminbunka no Keisei (gThe Sunh Magazine

and Formation of National Culture in Japan) ed. &

author, Shibunkaku-shuppan, Kyoto, 2000

Kajii Motojiro Zenshu(KAJII Motojirofs Complete Works), 4vols.

ed., Chikumashobo, Tokyo, 1999-2000

Kajii Motojiro no Sekai (The World of Kajii Motojirō) 

Sakuhinsha, Tokyo, 2001

        Sakuhinron Kajii Motojoro gRemonh (Collection of Articles on

KAJII Motojorofs  gA Citronh) Editor, Kuresu-shuppan,Tokyo,

2002

       gManshu Romanh, Reprint of Quarterly Review in Manchuria

1937-41  7vols. and its Critical Notes, Coeditor, Yumani-shobo, 

Tokyo, 2002-2003

Hennentai Taisho Bungaku Zenshu –Taisho 15 (Vol. of 1916 in

Chronological Anthology of Taisho Literature) No.15 in

17vols, Edtor and Chritical note, Yumani-shobo, Tokyo, 2003

Nihon Bungeishi; Hyogen no Nagare (Literary History in Japan;

Current of Expressions),Vol.7 Gendai (Contemporary)Tcoed.

& author, Kawade shobo shinsha, 2005

Nihon Bungeishi;Hyogen no Nagare (Literary History in Japan;

Current of Expressions),Vol.8 Gendai (Contemporary) U, ed. &

author, Kawade shobo shinsha,2005(forthcoming)

Nihonbunka no Renzoku to Hirenzoku; 1920nen kara 1970nen

Made (Cultural Continuity and Non-continuity in Japan; From

1920-to 1970)(coed.& author) Bebsei-shuppan, 2005

Nihon no Bunka Nationalism (Cultural Nationalism in Japan)

Heibonsha-shinsho, 2005

Gijutsu to Shintai:Nihon "Kindaika" no Shisou (Technology and Body:

Thought of Japan's Modernization) (co-ed. &.Author) Mineruva-shobou,

2006

Wabi, Sabi, Yūgen;gNihon-teki-narumonoh heno Dőtei,( Wabi, Sabi, 

Yūgen; The Process to be Seen as the Eessence of Beauty in

Japan) (co-ed. &. author) Suisei-sha, 2006

Seimeikan no Tankyu; Jusousuru kiki no nakade (A Study on view of

gLifeh; standing on its contemporary crisisfsjSakuhinsha, 2007

Kansai-modanizumu Saikou (Rethinking of Modernism in Kansai)

(co-ed. &. author) Shibunkaku\shuppan, 2008

Nihonjin no Seimeikan (A History of Views of gLifeh in Japan) Japan)  

Chuko-Shinsho, Chuoukouron-shinsha, 2008

Jiyū no Kabe (Ways for Liberty), Shūeisha-shinsho, Shūeisha, 2009,

p218

eNihon Bungakuf no Seiritsu (Formulation of gJapanese

Literatureh) Sakuhin-sha, 2009, p.508

Sengo-shiso wa Nippon wo Yomisokonete kita; Kingendai-shisoshi

-saiko (Rethinking of thought History Modern and Contemporary

Japan) Heibonsha-shinsho, 2009, p.218

           Ishikawa Jun to Seango Nippon (Ishikawa Jun and Post-war

Japan, co-ed. &. author, Nichibunken Sōsho, Mineruva-shobo,

Kyoto,2010,p.366{226 (Translation in progress of Junfs Aratama by W.J. Tyler)

       Bungei Shunju to Asia-Taiheiyo Senso (Bungeishunju and the

Asian-Pacific War), Takeda-Randumhouse Japan, the Eastern

Asia Series, 2010,  p.270

          Nihongo no gJôshiki wo Touh (A New history of Japanese Literacy),

Heibonsha shinsho, 2011, p.327

Nyumon Nihon Kingendai Bungeishi (Introductory of Japanese Literary

History, Modern and Contemporary by a New Method) Heibonsha

shinsho, 2013, p.412

Meiji-Ki Shinshiki Kashihonya Mokuroku no Kenkyū (Studies on

Catalogue of Book Rental shop in New Style Meiji Japan) co-ed. &

Author, NIchibunken Sōsho vol,46, Sakihin-sha, 2010, p.426

Miyazawa Kenji; Ihatobu gaku Jiten (Encyclopedia of Kenji World)

co-ed., & author, Kōbundō, 2010, p.687

   Sengo Bungaku no Kishu, Nakamura Shin'ihirō; gShi no

Kagenoshita nih Gobu-saku wo Megutte, (a Standard]

Bearera of Postwar Japan; On 5works of gUnder the Shadow of

Death) Suiseisha,2014, p.185

         Nihonbungaku no Ronjikata; Taikeitek¡Kenkyuhō (How to Wright

on Japanese Literature; Systematic Methods of Studies),

Sekai]shisō]sha, 2014, p.230

         Kindai no Cyōkoku; Sono Senzen Sencyū Sengo (Overcoming

Modernity thought; Its Before, Midst and After the Second

World War), Sakuhin]sha,2015, p.574

         Miyazawa Kenji, Hanran suru Seimei,(Miyazawa Kenji; Flood of

Lives) Sayūsha, 2015, p.454

         Nikki to Zuihitsu, Jyanru Gainen no Nihonshi (gDiaryh and gEssayh;

Histories of Concept on Genres in Japan), Rinsen-shoten,

2016, p.286

         BungeishunJū no Sensō; Senzenki Riberarizumu no Kisū (The

Bungeishunjū in the War; Consequences of Liberalism

in Japan) Chikuma Sensho, 2016, p.384

         Kamo no Nagaakira; Jiyū no Kokoro (Kamo no Nagaakira A soul

      of Freedom in the medieval period Japan) Chikuma-shinsho,

2016, forthcoming

 

BOOKS  (Coauthor,  In  Japanese):

Metafictional Novels--Japanese presentation, Lecture of Literal history 

in Showa, vol.2, Yûseidô, 1988,39-48

From Sato Haruo to KAJII Motojiro, Sentiment and Idea of Japanese 

Literature, ed.Kobayashi Ichiro, Meijishoin, Tokyo, 1988, 543-557

Literature in Today-1980's, All over Japanese Literal History, revised 

version,kki vol.6, Contemporary, ed. Miiyoshi Yukio, Gakutosha, 

Tokyo, 1990, 456-484

Ripeness of gShowa literature-from 1955-1970, Collection of Literal Works 

in Showa period, special vol, Literal History in Showa period, 

Shogakkan,1990, 486-551.

Ishikawa Jun and French Literature, Studies on Ishikawa Jun, ed. Moriyasu 

And Honda, Miyayoishobo, Tokyo, 1991, 16|34.

Modern Girls, and Them in Novels, Women in Japan, ed. Yamaori Tetsuo,

Meicho-kankokai, Tokyo, 1992, 152-188

Ishikawa Jun's gHakubyo", Long novels in Showa period, ed. Yasukawa Sadao,

  @ Sibundo, Tokyo, 1992, 85-103

On Thought for Preservation of Wood, The Formation of Japanese and Japanese

  @ Culture, ed. HANIHARA Kazuo, Asakurashoten, Tokyo, 1993, 171-189

Self in Urban Mass Culture, gSelfh in Japanese Literature", ed. Nakanishi 

Susumu, Kawadeshobo-shinsha, Tokyo, 1993, 263-284

An Outline of Transition of View on Nature in Modern Japanese Literature, 

Japanese View of Nature; From Zyomon Era to contemporary Science, 

ed. Ito Shuntaro,Kawadeshobo-shinsha, Tokyo, 1995, 371-394

Life-centrism in the East and the West|Escape from Modern Thought in the early

  @ Twenty Century, Lectures on Civilization and Enveronment, vol.13, Religions 

And Civilizations, ed. NAKANISHI Susumu and YAMAORI Tetsuo, Asakurashoten, 

Tokyo, 1996, l5l-171.

Liquor and Art of Day: on the Group named gPan", Styles of Feasts, ed. Tamamura

Toyoo, Kinokuniyashoten, Tokyo, 1997, 225-247

Developing of Popular Literature, Dictionary of history of Japanese literature in 

each era, Contemporary, Tokyodo, Tokyo, 1997, 56-65

On gOn Love and beauty", Studies on Dazai Osamu, vol.4, Izumishoin, Osaka,1997,

118-132

Self in Tanka of This Century, Tanka and Japanese, vol.5, Self in Tanka, Self in 

Japan, ed. Tsubouchi Nenten, Iwanamishoten, Tokyo, 1999, 37-77

The Notion of gJapanese Literatureh and Evaluational Changes of Classics, Manfyo,

Genji, Basho, ed. Inami Ritsuko, Inoue Shoichi, `Modern` in Literature; Aspects

of a turning pointh, Nichibunken-sosho, vol.22, 13-45, 1999

       On Buddhist thought of Nakazato Kaizan, Buddhism and Contemporary Japan vol.3,

       Contemporary Thought; Literature and Buddhism: over the Buddhism, ed. Kobayashi

Takasuke, Yoshida Shokin, Minezawa Akio, Yoshida Kyuichi, Heibonsha, Tokyo,

259-275, 2000

       Shadows and Echoes of Mishima Yukio; A Sketch of Readind and Evaluational history,

Articles on Mishima Yukio vol.1: The Period of Mishima Yukio, ed. Matsumoto

Toru, Satou Shumei, Inoue Takashi, Bensei Shuppan, Tokyo, 109-133, 2001

Individualism in Modern and Contemporary Japan; from Point of View of Life,

Approaches to gIndividualh ed. KawaiI Hayao, NHKshuppan, 2003, 161-196

On gAmbiguityh Born from Differences of Language and Culture, or to Overcome

  gVagueh Japan, The Wisdom of Ambiguity, ed. Kawai Hayao and Nakazawa

Shinichi, Iwanami-shoten, 147-184, 2003

       The view of gLiteratureh of Kitamura Tokoku, What is Kitamura Tokoku, ed.

Itamura Tokoku Kenkyukai, Kasama-shoin, Tokyo, 100-111, 2004

       Nakamura Shinfichirofs Coming and Going of the Clouds, or gwell-made 

transformationh, ed. Inami Ritsuko & Inoue Shoichi, Border violations

and Confusions in Expression, Nichibunken Sosho, international Research 

Conter for Japanese Studies, 2005, 123-161

Historical Roman in Japan; from 1920 to 1970, Cultural Continuity and Non-continuity

in Japan; From 1920-to 1970, ed.by E. Krophenshtain & Suzuki Sadami, 

Bebsei-shuppan, 2005

Twentieth Century Budo and Mystic Experience, gBUDOh for Education in Japan, 

Yamada Shōji and Alexander Bennett, Meiji-tosho, 2005/11

The thought to Organize a State, to go out of State; The Body, Blood, Life, 

Technology and Body: Thought of Japan's Modernization, Kioka Nobuo and

Suzuki Sadami ed., Mineruva-shobou, 2006

gWabi, Sabi, Yūgen; socalled gThe Essence of Beauties in Japanh, Wabi, Sabi, 

Yūgen; The Process to be Seen as the Eessence of Beauty in Japan) Suzuki 

Sadami and Iwai Shigeki ed., Suisei-sha, 2006

The Formation of the Concept of Fine Art and the Birth of Symbolism in Japan; 

A Pre-history of gWabi, Sabi, Yūgenh, ibid.

       Evaluation of Bashőfs Haikai and the Circle of Tanka; The Idea of expression of

gLifeh ibid.

Writings of everyday life by peoples; On collections of daily in Hototogisu around

1900 Barbara Sato ed. The birth of everyday life; Cultural Change in Japan

between World Wars, Kashiwashobo, 2007

What is Modernism, Tradition and Overcoming Modernity in Japan?,Rethinking of

Modernism  in Kansai,Takemura Tamio and Suzuki Sadami ed., Shibunkaku-shuppan,

2008, pp.385-569

       On Thought of eOvercoming Modernityf and eGreat Eastern Co-spheref Overcoming

 Modernity and Kyoto-school, ed. by Sakai Naoki and Isomae Junfichi,

 Nichibunken-sôsho, vol.47, Ibunsha, 2010, pp.183-210

      On Religious Character of the World of Miyazawa Kenji, The Depth of world of

Miyazawa Kenji, ed.by P.A.George and Kazuhiko Komatsu, HôzôkanA2012

       Meiji-ki Shinshiki Kashihonya Mokuroku no Kenkyu (Studies on Catalogue of Book Rental Shop

 in New StyleMeiji Japan) (co-ed. &. author) Nichibunken-sosho vol.46,Sakuhinsha, 2010,p.426

Miyazawa Kenji, Ihatovu gaku Jiten (Encyclopedia of Miyazawa Kenji World) (co-ed. &.author) 

Koubundo, 2010,  p.687

 

BOOKS (In foreign language)

@@     The Concept of gLiteratureh in Japan, translated by Kim Chae Shu in

Korea, 2000

The Concept of gLiteratureh in Japan, expanded version, translated

by Royal Tyler in English, Nichibunken monograph series,

2006(forthcoming)

     Cultural Nationalism in Japan@in Chinese version translated by

Wei Dahai, Wuhan Univ. Press, 2008

     Cultural Nationalism in Japan@in Koren version translated by

Kim Choru & Kim Hejun, Kanrin Univ. Press, 2008

View of Life in Japan; Religion, Love, Moral, translated by Wei Dahai,

2011, 鰑Cw{jd\\ȐגSxЉȊwoŎ

The Concept of gLiteratureh in Japan, translated by Wan Chun in

Chinese, 2011, wwITOxҖǏoŎ

ARTICLE (In Japanese):

gKAJII Motojiro Kenkyu (A Study on KAJII Motojiro)"

Ph.D. Dissertation, The Graduate University for Advanced

Studies (Japan, 1997)

(The rest is omitted)

ARTICLES (In  Foreign  language)

ߑ㒆k^ga"w|֘I{v֌WIVvlɔJw

, 89-101 (in Chinese) , 1993

Three Themes and a Few Points of View; For Rewriting of Japanese Modern and

 @  Contemporary Cultural and Literary History, JAPAN REVIEW, 1994

gGewollt" und ggeworden" in den japanischen Kultur-wissenschften Gewollt oder

geworden?|Planung, Zufall, natűrliche Entwicklung in Japan; Referate des 4.

Japanologentags der OAG in Tokyo, 17./18.März 1994s

" indicium verlag GmbH, München, Germany, 155-170, Japanese, 171-179, 1996

Tanizaki Junichiro as Cultural Critic, JAPAN REVIEW 7, 1995,

23-32

Nishida Kitaro as Vitalist;NISHIDA's gProblem of Japanese 

      Cultureh and the Sympoia on gThe Standpoint of the World

   History", JAPAN REVIEW vol.X, 87-108, 1997

Eroticism, Grotesquerie, and Nonsense in Taisho Japan:

 Tanizaki's Response to Modern and Contemporary

Culture, A TANIZAKI Feast: The International Symposium

in Venice, A. Boscaro and A. H. Chambers ed., Center for

Japanese Studies, The University of Mishigan, 41-53, 1998

Cultural Nationalism in Japan; Thinking in Globalization

(in Korea and Japanese),Proceeding of Opening

International Symposium of Research Center of Japanese

   Studies Korea University, 230-254, 1999

Regard sur l'evolution de la pensée dans le domaine de la

protection des foréts au Japon, Ecologie et Milieu humain,

traduit par A.Sakamoto, Editions du CEJUL,39-49, 1999

The Representation of the Self in Japanese Literature in the

First Three Decades of the Twentieth Century: Major

Characteristics and Their Relation to the Culture of the

       Period, Etudes Asiatiques LV2 1999. Revue de la Société

Suisse-Asie, 1999, 147-176

Rethinking Modernization, Westernization and Japanization;

an Aproach to Reformulation of the Concept of Literature in

 Meiji Japan, J|from ancient to modern times,

 Ishizuka Harumichi ed., Kyukoshoin, 79-99C1999

La philosophie vitaliste de Nishida Kitaro: Ses limites et  ses

possibilités dans le courant de pensée du `dépassement de

la modernité' au Japon, traduet par Augustan Berque,

Logique du lieu et dépassement de la Modernité, vol.1

Nishida: La mouvance

philosophique, ed., Augustain Berque, Editions

OUSIA,115-141, 2000

From Canon Formation to Evaluational Reformulation;

Man'yo, Genji, Basho, a Keynote Address in AJLS 8th

Annual Colorado, 1999, PAJLS, 25-44, 2001

Une lecture d'Étude sur le bien de Nishida Kitaro ou la formation

d'une philosophie vitaliste, traduit par Olivier

Magnani, Approches critiques de la pensée japonaise du

   ]]e siécle, ed., Livia Monnet, Les Presses de l'Université de

Montréal, 63-108, Note, 527-530, 2001

Rewriting of Literary History and Cultural Studies in Modern and

Contemporary Japan; On its Principle, Practice and Themes

of Cooperative Studies in East-Asia (in Korea and Japanese),

Proceeding of International Symposium of 2002, Research 

Center of Japanese Studies Korea University, 7-36, 105-134, 2002

The Consciousness of Language in Modern Japan (in Korea), Japanese

Cultural Studies Vol. 7, the Association of Japanology in East Asia,

17-42, 2002

What is Bungaku? The Reformulation of the Concept of "Literature" in

 Early Twentieth-Century Japan; Japanese Hermeneutics Current

Debates on Aesthetics and Interpretationd Michael F. Marra, 

University of Hawaii Press, Honolulu, 176-188, 2002

Consciousness of Language in Modern Japan: On Reading and

Writing Language, Keynote Speech in Symposium 2002 of

Association of Japanese Studies in South Korea, tran. in

Korean, gJapanese Cultural StudieshNo.7, 17-42, 2002/10

The Reformulation of the Idea of History and the Publication of Historical Text

in the Late Nineteenth Century Japan, Translated by Jeffery Angles,

Joshua A. Fogel and James C. Baxter ed., Historiography and Japanese

Consciousness of Values and Norms,

International Symposium in North America 2001, 147-183, 2003

Japanese Studies Today, and Two Propasals to Symthesyze Natural and

Human Sciences, Sokendai, The 9th International Symposium on

Internationalization of Basic Researches, Sokendai, Hayama, Homepage,

2004/01/14

      Twentieth Century Budo and Mystic Experience, translated by

Alexander Bennett,BUDO perspectives, volume one, ed.,

Alexander Bennett, Kendo World Publication Ltd.,

Auckland, New Zealand, pp15-44, 2005/04

      Historical Change of the Conceptions of gLiteratureh and the Formation

of gJapanese Literatureh in the Late Nineteen-Century Japan,

translated by Royal Tyler, Studying Transcultural Literary

History, ed. Guilla Lindberg-Wada, Walter de

Gruyter, Berlin, Nee York, 2006, 98-108

      The Reformulation of the Concept and Philosophy of History in Early

Modern Japan, Translated by Jeffery Angles, Writing Histories

in Japan: Texts and Their

Transformations from Ancient Times through the Meiji Era,

gInternational Symposium in North Americah. Since the Maui

 conference was in 2000, Editors: James C. Baxter

and Joshua A. Fogel, International Research Center for

Japanese Studies,.253-298, 2007

 Perspective on Life in a Global Environment; the Reception of

Evolutionary Theory in Asia, A Keynote Address in OAS 2006

at Sydney, translated by Lieth Morton, Review of OAS,

JOSA Vol.38 2006, Jan., 2008, pp.104`134

@@    Formation et dévelopment de « lfÊtre ver la vie » chez Watsuji Tetsurő,

tranduit par Augustin Berque, Ebisu Étude japonaise 40 -41,

Numéro spécial, Actes du colloque de Cerisy,Maison

franco-japonaise, 2009, pp.31-44

{[֎vzIhREh|ȕ@gAAOVגS 鰑C

,UOꌾw_W,2009NtGUwOw@, 2009NU,

p.87`94 (in Chinese)

Rewriting the Literary History of Japanese Modernism, trans. by Miri

 Nakamura, Pacific Rim Modernismsed.Mary

Ann Gillies, Heren Sword and Steven Tao, University of Toronto

 Press, 2009, pp. 70-99

@@@  hwh^h|phTOݓ{I`AwAwwpx26SAҁA

فA 2010App.92-129 (in Chinese)

   Rewriting the Literary History of Japanese Modernism, 2011version,

trans.by Roy Starrs,

      Rethinking@Japanese Modernism edited by Roy Starrs. Global

Oriental, LeidenEBoston, 2012, pp.37`61

        A Reevolution of the East Asian Modern System of Knowledge,

trans.by Alan Thwaits. Cultural Interaction Studies in East Asia;

 New Method and Perspective, ed. Tao Demin & Fujita Takao,

Institute for Cultural Interaction Studies, Kansai University,

March, 2012, pp.209`222

 

8. Membership

Nihon Bungeika Kyokai (Japanese Association for writers)

Nihon Kindai Bungakukan; Councilor

9. Lectures  and  Conference  Papers:

(Omitted)

10. Recent  Team  research  Organizer;

1993- 1999   Interdisciplinary and Synthetic Research on General Magazine, gTaiyo" in

Modern Japan (at NICHIBUNKEN)

1999- 2003  Modernism in Japan; Focusing to Kansai (at NICHIBUNKEN)

2003-      Formulation and Reformulation of Genres in Sciences and Arts; In Publications

         from Pre-modern to Contemporary Japan (at NICHIBUNKEN)

11. Video  &  Film

Television reports on Taisho Vitalism for NHK, 1, 2 Dec.1993

Original Author of gBody and Soul", Movie, Director; ARAI Haruhiko, produce; Toei

Video^Tohoku Shinsha, 1997

(As of April, 2016)

 

 

inserted by FC2 system